پروژه‌ها

بهستان دارو

نیوولومـب نیوولومـب یـک آنتـی بـادی مونوکلونـال از نـوع ۴IgG بـوده کـه -۱PD را مهـار میکنــد. ایــن دارو نوعــی ایمنی درمانــی و مهارکننــده وارســی ایمنــی اســت و پیام هـای سـلولی مهارکننـده… ادامه مطلب

بهسرا

شـــرکت بهســرا یــک شـــرکت دانشبنیــان اســت کــه جهــت توســعه محصــولات مشـتق از پلاسـما و بـا تمرکـز بـر تولیـد سـه محصول IVIG، آلبومیــن و فیبرینــوژن بـا اســتفاده از دانـــش فنـی، فعـــــالیت… ادامه مطلب

بهیاب

تولیـــد پروتئیـن هـــای دارویـــی نوترکیـــب در سـلولهـــای زنــده، صنعتــی فراگیــر اســـت. حــــذف ناخالصــی هــای ســلول هــای میزبــان در محصــولات دارویــی، یــک مرحلــه ضـروری در تولیـد داروهـا مـیباشــد. یکــی از ناخالصـی… ادامه مطلب

مهرژن

شــرکت دارویــی مهــرژن فارمــد از جملــه شــرکتهای دانش بنیــان پــا گرفتـه از سـاختار دانشـکده داروسـازی تهـران بـوده کـه بـه تولیـد مـواد اولیـه دارویـی بیولوژیـک و بیوتکنولوژیـک در کشـور میپـردازد. تولیـد… ادامه مطلب

بَندا

نام تجاری محصول : FibroTexشـکل نهایـی محصـول : پـچ زخـم پـوش و ترمیـم کننـده زخـم (Healing Wound (& Patch Fibrin Dressingنمونه خارجی محصول : TachoSilمـوارد مصـرف :. بنـدآوردن سـریع خـون… ادامه مطلب