بهسرا

شـــرکت بهســرا یــک شـــرکت دانشبنیــان اســت کــه جهــت توســعه محصــولات مشـتق از پلاسـما و بـا تمرکـز بـر تولیـد سـه محصول IVIG، آلبومیــن و فیبرینــوژن بـا اســتفاده از دانـــش فنـی، فعـــــالیت خـود را آغــاز نمـــوده اسـت. ایــن شـرکت بـر آن اسـت تــا به منظـور خودکفایـی و جلوگیــری از ارزبــری، محصــولات مشــتق از پلاســما را بــا روش اصلاح یافتــه ِ ی کوهـن در ایـران تولیـد کنـد.


محصولات درحال توسعه


روش خالص سازی یا پالایش پلاسما
بطــور کلــی ســاخت فرآورده هــای مشــتق از پلاســما چنــد مرحلـه ای اســت و شــامل رســوبگیری بـــا اتانـــول ســـرد، ســـانتریفیوژ، تخلیـــص بـــه روش کروماتوگرافـــی، غیرفعال کــردن و جداســازی ویروس هـا، فیلتراسـیون، اولتـرا فیلتراسـیون، تقسـیم در ظـروف و لیوفیلیزاسـیون اسـت. از پلاسـمای منجمد شــده به عنــوان مــاده اولیــه اســـتفاده میشـــود و بـــا اســـتفاده از روش رســـوب دادن بــا اتانــول در ســرما در هــر مرحلـه فرکشـن های متفـاوت جداسـازی می شـوند کـه به عنـوان مـاده حـد واســط بـرای تهیـه داروهای مشــتق از پلاســما اســتفاده می شــوند. همچنیـن کروماتوگرافی بــرای تخلیــص بیشــتر و جداســازی پروتئین هـا از فرکشــن های بدسـت آمـده نیـز انجـــام میپذیــرد


جدول زمانبندی