مهرژن

شــرکت دارویــی مهــرژن فارمــد از جملــه شــرکتهای دانش بنیــان پــا گرفتـه از سـاختار دانشـکده داروسـازی تهـران بـوده کـه بـه تولیـد مـواد اولیـه دارویـی بیولوژیـک و بیوتکنولوژیـک در کشـور میپـردازد. تولیـد مــاده اولیــه زیســت مشــابه های “ارتقــاء یافتــه بیولوژیــک” از اهــداف اصلـی ایـن مجموعـه دانـش بنیـان میباشـد. پروتئین هـای نوترکیـب، آنتـی بادی هـای مونوکلونـال و پپتیدهـای نوترکیـب از جملـه مهمتریـن زمینه هــای فعالیــت شــرکت میباشــد. هــم اکنــون آنالوگ هــای انســولین انســانی از جملــه انســولین گالرژیــن، انســولین آســپارت و پپتیدهـای ضـد دیابـت از سـماگلوتاید محـور فعالیـت و تولیـد شـرکت مهــرژن میباشــد