بهستان دارو

نیوولومـب

نیوولومـب یـک آنتـی بـادی مونوکلونـال از نـوع ۴IgG بـوده کـه -۱PD را مهـار میکنــد. ایــن دارو نوعــی ایمنی درمانــی و مهارکننــده وارســی ایمنــی اســت و پیام هـای سـلولی مهارکننـده فعالیـت لنفوسـیت های تـی را کـه جلـوی حمله بـه سـلول های سـرطانی را گرفتـه، مسـدود میکنـد.

زمان بندی


آنتی بادی منوکلونال
Omalizma\ Omalizumab

اطلاعات دارو
•فرم دارویی pre-filled syringe (PFS)
•دو غلظت ۷۵mg/0.5mL و ۱۵۰mg/1 mL
•نحوه استعمال: تزریقی زیر جلدی

مکانیسم اثر
ایــن محصــول یــک آنتی بــادی انســانی شــده میباشــد کــه قابلیــت خنثی ســازی آنتیبــادی IgE را دارا اسـت کـه منجـر بـه مهـار پاسـخ الرژیـک در بیمـاران میشـود.
در واکنشهــای الرژیــک IgE ایجــاد شــده ضــد آلــرژن بــا اتصــال بــه گیرنــده خــود بــر ســطح بازوفیل هـا و ماسـت سـل ها منجـر بـه مسـتعد شـدن ایـن سـلول ها شـده و در صـورت برخـورد
مجـدد بـا آلـرژن و اتصـال link cross بیـن آنهـا باعـث دگرانولـه شدنشـان میگـردد؛ در نتیجـه واکنش هــای آلرژیــک را در پــی دارد.
اومالیزومـب بـا نـام تجـاری اومالیزمـا باعـث کاهـش سـطح سـرمی IgE و کاهـش بیان گیرنـده IgE بـر سـطح سـلول ها میشـود.

موارد عملکرد
آسم شدید و مقاوم به درمان
سینوزیت همراه با پلیپ بینی
کهیر مزمن

زمان بندی