بهیاب

تولیـــد پروتئیـن هـــای دارویـــی نوترکیـــب در سـلولهـــای زنــده، صنعتــی فراگیــر اســـت. حــــذف ناخالصــی هــای ســلول هــای میزبــان در محصــولات دارویــی، یــک مرحلــه ضـروری در تولیـد داروهـا مـیباشــد. یکــی از ناخالصـی هایــی کــه بایـد در مرحلـه تخلیــص دارو پاکسـازی شــود، DNA باقـی مانـده از سـلول تولیـد کننـده محصـوالت بیولوژیــک اســت. بــا اینکــه اثــرات آلودگــی DNA میزبــان هنـــوز روشـــن نیســـت، انتقـال مـواد ژنتیکـی سـلول میزبـان مـیتوانــد سـلامت بیمـاران را تهدیـد کنـد. در واقـع سـلولهای مـورد اسـتفاده بـرای تولیـد محصـولات زیسـت دارویـی مـیتواننـد منبـع طیـف وسـیعی از ناخالصی هـای پیچیـده، ناهمگـن و بالقـوه مضـر باشـند کـه DNA سـلول میزبـان از جملــه آنهاســت؛ که باقیمانــده آن در محصــول ممکــن اسـت منجـر بـه ایجـاد تومـور یـا تحریـک واکنـشهـای ایمنـی گـردد.

موارد استفاده محصول
مطابــق دسـتورالعمل هــای تولیــد محصــولات دارویــی در کشــت ســلول، مقــدار DNA میزبــان در محصــول نهایــی بایــد تـا حـد امــکان کاهـش یافتـه باشـد و بـه وســیله روشـی بـا حساسـیت بـالا انـدازه گیـری شـود. انـدازه گیـری DNA سـلول میزبـان یـا ICH بــه روشــی نیــاز دارد کــه بــر اســاس گایدلایــنهــای HCD) DNA Cell Host )معتبـر شـده باشـد تـا بتوانـد مقـدار کمـی HCD را در دارو تعییـن کنـد. شــرکت بهســتان دارو در هســته فنــاور “بــه یــاب” در آینــده ای نزدیــک بــا تولیــد ایـن کیــت در داخــل کشــور بخــش اعظمـی از نیــاز داروسـازان بـه ایـن محصــول را تامیـن خواهـد کـرد. درواقــع ایــن شـرکت کیــت HCD اختصاصـی بـرای شناسـایی DNA سـلول میزبـان بـرای رده سـلولی CHO تولیــد خواهــد کــرد کــه ایــن ســلولها اصلیتریــن میزبــان تولیدکننــده دارو در صنعــت بیوتکنولـــوژی میباشـد.

حضور DNA باقیمانده در روند تولید محصول

نحوه عملکرد محصول
ایــن کیــــت بــر پایــه دانـش فنـی متخصصــــین شرکــــت بهستــــان دارو طـــــراحی و بهینه سـازی خواهد شــد و بر اســاس تکنیک حســاس PCR time-Real و به صورت کمــی قـادر بـه اندازه گیـری باقیمانـده DNA سـلول میزبـان در دارو و تشـخیص آن خواهـد بـود. شناسـایی محتویـات DNA بـر اســاس مناطــق خــاص ژنوم ســلول CHO صورت میگیرد و در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق رنگهای فلوروسـنت شناسـایی خواهـد شـد. مشـاهده شـدت فلوروسـنت در حیـن واکنـش PCR بـه صـورت Time Real تشـخیص و کمـی سـازی محصـول در حـال تکثیـر را بدون نیـاز بـه بـاز کـردن مجـدد لوله هـای واکنـش پـس از اجـرای PCR ممکـن میســازد. تولیـد ایـن کیـت در شــرکت بهســتان دارو از نظـر حـد تشــخیص )کمتریـن میـزان قابـل اندازهگیــری(بــا کیتهــای مشـابه خارجــی میتوانـد رقابـت کند

مزایای محصـول
کیــت کمیــت ســنج در شــرکت بهســتان دارو بــرای تشــخیص بســیار دقیــق )CHO )HCD در نظـر گرفتــه شــده اســت و ایــن اجــازه را مـیدهــد تــا بـا حجــم اندک نمونـه نتایـج دقیــق بدسـت آیـد. محـدوده خطـی گسـترده فـنآوری qPCR ایـن اجـازه را مـیدهـد کـه نمونه هایـی بـا سـطوح مختلـف DNA، از مقادیــر بــاالی DNA تــا اســتوکهای دارویــی بـا مقادیـر بسـیار کـم DNA مــورد آزمون قرار گیرند.شـرکت میتوانـد پرایمـر و پـروب کیـت تشـخیص را بـه صـورت لیوفیلیـزه عرضـه کنـد کـه ایــن روش باعــث برتــری نســبت بــه ســایر کیتهــای تشــخیص میباشــد. کیــت قابلیـت سـازگاری بـا انــواع دسـتگاههــای PCR time-RT دارد و بصــورت منحصـر بـه فـرد بـرای انـواع دسـتگاه ها قابلیـت شخصی ســازی دارد.

استاندارد محصول
دســتورالعمل هــای فعلــی WHO و FDA توصیــه مــیکننــد DNA باقیمانــده در محصــولات نهایــی نبایــد بیشــتر از ۱۰ نانوگــرم در دوز و بیــش از ۲۰۰ جفــت بــاز باشـد. دسـتورالعمل هـای صـادر شـده توســط FDA بیــان مـیکنــد کــه محدودیـت DNA باقیمانــده بـرای سـلولهـای میزبــان بیولوژیـک ۱۰۰ dose/pg اســت، در حالــی کــه بــرای داروهــای بیولوژیــک بــا دوز بــالا ماننــد آنتـیبـادی هــای مونوکلونــال، DNA باقیمانــده بسـته بـه منبـع، بالاتــر از ۱۰ نانوگـرم در دوز نیسـت. در بهیاب سـعی بـر ایـن مـیباشـد تمامـی دسـتورالعمل هـای مذکـور بـه بهتریـن شـکل اجـرا تـا محصولـی در کلاس جهانـی تولیـد و عرضـه گـردد.

دلایـل توجیهـی تولید محصول در شـرکت بهسـتان دارو
بـــا بررســـی صـــورت گرفتـــه در خصـــوص کیـــت dna cell host cho residual of measurement ترجیـح شـرکت بـه جهـت صرفـه جویـی ارزی از نظـر واردات و جلوگیـری از خـروج ارز و وابسـتگی بـه شـرکت هـای تولیـد کننـده داخلـی بـا توجـه بـه شـرایط رقابتـی بـازار، ایـن مـیباشـد کـه کیـت مذکـور در شـرکت بهسـتان دارو تولیـد گـردد کـه هـم از نظـر کیفـی و هـم از نظـر کمـی بـرای شـرکت قابل توجیـه باشـد ونظـارت بیشـتری بـر فرآینـد تولیـد دارو وجـود داشـته باشـد.

بـازار هدف و حجم بازار
بـازار هـدف بـرای ایـن محصـول، کارخانه هـای تولیـد دارو و مراکـز تحقیقاتی اسـت. بیشـترین تولید نمونـه خارجـی ایـن کیـت توسـط شـرکت آمریکایـی )Fisher Termo )میباشـد و قیمـت آن حـدود هـزار دلار میباشـد. از نظـر کیفیـت، کیتهـای سـاخت ایـران بـا نمونـه خارجـی کامـلا قابـل رقابـت اســت و نکته حائز اهمیت دیگر این اســت کــه بــا تولیــد نمونــه داخلــی ایــن کیــت در حــدود ۶۰ درصــد صرفـه جویــی ارزی صـورت میگیــرد کــه از نظــر ریالـی بالـغ بـر ۳۰ میلیون تومان میباشــد

جدول زمان بندی