بَندا

نام تجاری محصول : FibroTex
شـکل نهایـی محصـول : پـچ زخـم پـوش و ترمیـم کننـده زخـم (Healing Wound (& Patch Fibrin Dressing
نمونه خارجی محصول : TachoSil
مـوارد مصـرف :
. بنـدآوردن سـریع خـون )Bleeding Active )
. تسـریع ترمیـم زخـم
. زخـم پـوش
هدف از تولید:
. جلوگیری از خونریزی های شــدید، تســریع بازســازی محل آســیب دیــده در حــوادث روزمــره و همچنیــن اهمیـت در مصـارف نظامـی
. جلوگیـری ازارزبـری .
. اسـتفاده از دانـش فنـی مهندسـان داخلـی و گسـترش بومـی سـازی


شکل مکانیسم اثر


جدول زمانبندی