مراحل تاسیس کارخانه نوآوری به چه صورت است؟

Category: سوالات متداول
  1. اخذ گواهی صلاحیت و مجوز تاسیس کارخانه نوآوری از “دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم فناوری” معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
  2. ارسال مدارک لازم و کاربرگ تاسیس کارخانه نوآوری به دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم فناوری” معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
  3. صدور گواهی صلاحیت با اعتبار ۲ ساله و امضای توافق نامه نهایی جهت تاسیس کارخانه نوآوری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به نمایندگی از دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم فناوری