کارخانه نوآوری چه امکاناتی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد؟

Category: سوالات متداول
  1. تامین فضای کار اشتراکی جهت استقرار و فعالیت
  2. تأمین نیازها، رصد اتفاقات و پیشرفت‌ها
  3. استفاده از آزمایشگاه تحقیق  و توسعه
  4. استفاده از امکانات رفاهی و اخذ بیمه
  5. سرمایه اولیه
  6. آشنایی هسته­ های فناور با شتابدهنده‌ها و تامین‌کنندگان خدمات
  7. خدمات برندسازی و بازاریابی
  8. منتورشیپ و امکان استفاده­ء پژوهشگران از برترین منتورها در زمینه تخصصی مورد نظر
  9. امکان شبکه سازی
  10. آموزش مستمر